Polityka prywatności

E-manufactura Sp. Z o.o. jako właściciel serwisu umieszczonego pod adresem www.porozmawiajzmikolajem.pl i występujący jako Administrator Danych dokłada wszelkich starań z (w) zapewnieniu bezpieczeństwa powierzonym danym osobowym. Dane te są szczególnie chronione przed dostępem osób nieupoważnionych, wszelkie zaś przetwarzanie jest zgodne z ustawą o danych osobowych. Baza danych została zgłoszona do Generalnego Inspektora Danych Osobowych i jest wpisana do ogólnokrajowego rejestru danych osobowych pod numerem:
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolne wyrażenie zgody przez Użytkowników serwisu, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, realizacji, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz rozliczeń usług świadczonych przez Administratora Danych.
Serwis www.porozmawiajzmikolajem.pl skierowany jest do osób prawnych, do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do osób fizycznych – pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia albo nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również Użytkownikiem serwisu pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
W celu rejestracji osoby prawne i  fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny wypełnić formularz rejestracyjny ze wszystkimi polami obowiązkowymi zawierającymi m.in. dane teleadresowe, numer NIP, numer telefonu kontaktowego, numer konta bankowego. Osoby prawne dodatkowo powinny uzupełnić numer KRS. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
W celu rejestracji osoby fizyczne podają swój adres e-mail w celach weryfikacji oraz wskazane dane osobowe.
Administrator zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewnia prawo wglądu do swoich danych, żądania aktualizacji, zmian oraz prawo usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. W tym ostatnim przypadku jest to jednoznaczne z usunięciem konta Użytkownika z serwisu. Administrator nie przetwarza danych osobowych po zakończeniu korzystania z usługi Administrator może określić dłuższy termin usunięcia danych z bazy, gdy jest to niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi lub też, gdy jest to niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi (niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami) oraz ustalenia odpowiedzialności z tego tytułu.
Podane dane są zbierane w celu realizacji usługi świadczonej przez Administratora, prezentowania aktualnej oferty Serwisu drogą mailową bądź telefoniczną oraz do kontaktowania się w innych czynnościach związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu.
Administrator ma prawo udostępnić dane podmiotom współpracującym z Serwisem w zakresie realizacji usługi zamówionej przez Użytkownika. Udostępniane są wyłącznie takie dane jak: imię i nazwisko Usługobiorcy i/lub nazwa firmy, ulica, numer domu, kod pocztowy, państwo, numer telefonu.
Dane zawarte w bazie danych Serwisu mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom sprawiedliwości.
Dane Użytkowników za ich zgodą mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora.