Regulamin

Regulamin portalu „porozmawiajzmikolajem.pl”


§ 1
Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
E-manufactura – E-manufactura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-729 Warszawa, ul. Rolna 159A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360691, NIP 5213502668, kapitał zakładowy 5.000 zł,
Portal – portal internetowy prowadzony i zarządzany przez E-manufactura w domenie www.porozmawiajzmikolajem.pl, za pośrednictwem którego E-manufactura  oferuję i świadczy usługę,  umożliwiającą  przeprowadzenie dwustronnej rozmowy  on-line, poprzez video komunikator.
Konto – indywidualne i powiązane z loginem Użytkownika konto umożliwiające korzystanie z Portalu,   
Użytkownik – dziecko wraz z opiekunem prawnym,
Regulamin – niniejszy regulamin Portalu.

§ 2
Postanowienia ogólne
Usługi świadczone przez E-manufactura na rzecz Użytkowników polegają na:
zapewnienia możliwości przeprowadzenia on-line za pośrednictwem Portalu spotkania z aktorem przebranym za Mikołaja w formie konwersacji na warunkach uzgodnionych w cenniku a zaakceptowanych wcześniej przez Użytkownika.
Usługi świadczone przez E-manufactura na rzecz Użytkowników mają charakter usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez E-manufactura jest dokonanie rejestracji w Portalu w sposób opisany w § 3.

§3
Użytkownicy i rejestracja w Portalu
Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem, za zgoda przedstawiciela, może być również osoba fizyczna, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.
W celu rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Portalu. Formularz rejestracyjny w Portalu dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej.
Rejestracja w charakterze Użytkownika obejmuje w szczególności:
podanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej,
utworzenia loginu i hasła dostępu do Portalu.
W przypadku Użytkownika, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest również wskazanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego Użytkownika.
Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z opisem sposobu potwierdzenia rejestracji. W przypadku Użytkownika, o którym mowa w ust. 8, wiadomość taka wysłana zostanie na adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego.
Podczas rejestracji E-manufactura może żądać pewnych informacji określonych w procesie rejestracji, potwierdzających wiarygodność Użytkownika.
Po potwierdzeniu rejestracji E-manufactura utworzy Użytkownikowi Konto. Z momentem utworzenia Konta pomiędzy E-manufactura a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem.
W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 9, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy – bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie elektronicznej na adres: kontakt@porozmawiajzmikolajem.pl lub na piśmie na adres E-manufactura.  
Użytkownik może tworzyć i korzystać wyłącznie z jednego Konta. Użytkownik nie może korzystać z Konta innego Użytkownika, jak również nie może udostępniać osobom trzecim danych umożliwiających korzystanie ze swojego Konta.
Konto Użytkownika nie podlega zbyciu.
Na Koncie gromadzone są dane związane z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika.
W przypadku zmiany danych Użytkownika, Użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji za pośrednictwem dostępnego w Portalu formularza aktualizacyjnego.

§ 4
Warunki korzystania z Portalu
Korzystanie z Portalu wymaga dostępu do sieci Internet za pośrednictwem komputera, tabletu lub innego urządzenia umożliwiającego otwarcie strony www Portalu.
Portal umożliwia Użytkownikowi sprawdzenie czy za pośrednictwem komputera, tabletu lub innego urządzenia możliwe będzie prawidłowe korzystanie z Portalu. E-manufactura nie bierze odpowiedzialności za brak działania bądź nieprawidłowe działanie Portalu na komputerze, tablecie lub urządzeniu o innych parametrach lub konfiguracji niż zalecana
W okresie funkcjonowania Portalu mogą wystąpić przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu związane z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych. O planowanych przerwach lub utrudnieniach E-manufactura poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.
Korzystanie z Portalu wymaga zalogowania w Portalu przy użyciu utworzonego przez Użytkownika loginu i hasła.
W dowolnym momencie Użytkownik może dokonać zmiany hasła, za pomocą którego loguje się w Portalu. Zmiana hasła następuje za pośrednictwem zakładki „Zmiana hasła” dostępnej w Potralu.
W  sytuacji  gdy Użytkownik zapomni hasła dostępu do Portalu istnieje możliwość uzyskania hasła tymczasowego. W tym celu Użytkownik powinien podczas procedury logowania kliknąć w pole „Zapomniałem hasła”. Po kliknięciu w pole „Zapomniałem hasła” na adres mailowy Użytkownika wysłana zostanie wiadomość zawierająca tymczasowe hasło umożliwiające zalogowanie w Portalu. Po zalogowaniu w Portalu Użytkownik powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło za pośrednictwem zakładki „Zmiana hasła” dostępnej w Portalu.
Użytkownik jest obowiązany korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu. Wszelkie czynności Użytkowników podejmowane w ramach Portalu powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.  
Zabronione jest w szczególności:
dostarczanie treści o charakterze bezprawnym
wprowadzenie w błąd Użytkowników poprzez podawanie niepełnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych bądź informacji,
wykorzystywanie Portalu do działania na szkodę innych Użytkowników,
wykorzystywanie Portalu w celu popełnienia czynu zabronionego,
wykorzystywanie Portalu do rozpowszechniania treści, poglądów lub opinii naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje bądź jakiekolwiek dobra osobiste.

§ 5
Usługi świadczone w Portalu
Usługi świadczone w Portalu na rzecz Użytkownika obejmują:
zapewnienie możliwości zapoznania się z zamieszczonymi w Portalu informacjami dotyczącymi spotkań on-line z Mikołajem oraz z cennikiem usług,
zapewnienie komunikacji z Portalem w celu ustalenia warunków na jakich przeprowadzone zostaną zajęcia, a w szczególności wyboru terminu i długości trwania zajęć, ceny za zajęcia oraz sposobu płatności,
zapewnienie możliwości uczestniczenia w zajęciach on-line w umówionym przez Użytkownika terminie.
Spotkania on-line prowadzone będą w formie video-chatu przy jednoczesnej obecności Użytkownika i „Mikołaja”.

§ 6
Obowiązki Usługodawcy
1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie usługobiorcy:
1) w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi:
2)  korzystanie przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
3) jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi.&7
Opłaty
Usługi świadczone przez E-manufactura za pośrednictwem Portalu na rzecz Użytkownika są odpłatne za wyjątkiem usługi wskazanej w & 5 ust.1 pkt 1.
Wykaz i wysokość opłat obciążających Użytkownika oraz zasady ich naliczania i pobierania określone zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 8
Zawieszenie Konta
W przypadku gdy zachowania Użytkownika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy szkodzą innym Użytkownikom Portalu, E-manufactura przysługuje prawo zawieszenia Konta Użytkownika na czas oznaczony lub nieoznaczony.
Zawieszenie Konta Użytkownika ma ten skutek, że Użytkownik ma jedynie wgląd do Konta, ale nie może korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
W okresie zawieszenia Konta nie będą naliczane opłaty z tytułu korzystania z Portalu.
Przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta następuje na wniosek Użytkownika. E-manufactura może uzależnić przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta od zaprzestania działań naruszających postanowienia Regulaminu lub od usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń.

§ 9
Odpowiedzialność
Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Użytkownikom swoim działaniem lub zaniechaniem, a w szczególności za szkody powstałe na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
E-manufactura nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i prawdziwość danych podawanych przez Użytkowników zakładających Konta.
E-manufactura nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia zaistniałe na skutek kontaktów pomiędzy Użytkownikami.

§ 10
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest E-manufactura sp. z o.o., adres: 02-729 Warszawa, ul. Rolna 159A.
Zbiór danych osobowych Użytkowników został zarejestrowany pod numerem ______ w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji w Portalu oraz w celu realizacji przez E-manufactura usług świadczonych na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Portalu. Za odrębną zgodą Użytkowników E-manufactura przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w zakresie określonym w formularzu rejestracyjnym.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, zaś Użytkownikom służy prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
E-manufactura przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w tym zapewnia Użytkownikom możliwość realizacji służących Użytkownikom uprawnień.

§ 11
Regulamin
Pełna treść Regulamin dostępna jest w Portalu pod adresem: www.porozmawiajzmikolajem.pl/regulamin. Ponadto treść Regulaminu jest udostępniana każdemu Użytkownikowi w trakcie rejestracji Konta, tj. przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Treść Regulaminu może być utrwalona poprzez pobranie i zapisanie pliku lub wydrukowanie Regulaminu.
E-manufactura zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu w Portalu. O zmianach Regulaminu Użytkownicy powiadamiani będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu użytkownik może złożyć oświadczenie o rezygnacji z korzystania z usług świadczonych przez E-manufactura. Oświadczenie takie powinno być przesłane na adres: kontakt@porozmawiajzmikolajem.pl i wywołuje skutek, o którym mowa w §12.

§ 12
Reklamacje
Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez E-manufactura za pośrednictwem Portalu.
Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@porozmawiajzmikolajem.pl.
W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej login pod jakim jest zarejestrowany w Portalu oraz dokładnie opisać podstawy reklamacji.
Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez E-manufactura. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.
Postanowienia powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń Użytkownika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 13
Rozwiązanie umowy
Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę na świadczenie usług określonych Regulaminem. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane za pomocą formularza dostępnego w Portalu.
Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje z chwilą złożenia oświadczenia.
Rozwiązanie umowy powoduje usunięcie Konta oraz przypisanych do niego danych i informacji, za wyjątkiem tych danych i informacji, których przechowywanie jest niezbędne ze względu na przepisy prawa.

§ 14
Prawo właściwe oraz rozpatrywanie sporów
Do usług świadczonych przez E-manufactura na rzecz Użytkowników na warunkach określonych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
Wszelkie spory lub roszczenia powstałe w związku z usługami świadczonymi przez E-manufactura na rzecz Użytkowników rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne. Regulamin dla reklamodawców w serwisie porozmawiajzmikolajem.pl


§ 1
Definicje
Określenia użyte poniżej oznaczają:
E-manufactura – E-manufactura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-729 Warszawa, ul. Rolna 159A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360691, NIP 5213502668, kapitał zakładowy 5.000 zł,
Porozmawiajzmikolajem.pl – serwis internetowy prowadzony przez E-manufactura w domenie www.Porozmawiajzmikolajem.pl,
Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą lub zawodową,
Reklama – ogłoszenie lub informacja, pochodzące od Reklamodawcy i dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej,
Regulamin – niniejszy regulamin,

EWENTUALNIE DODANIE DEFINICJI UŻYTKOWNKIA

§ 2
Postanowienia ogólne
E-manufactura świadczy na rzecz Reklamodawców usługę, polegającą na zamieszczaniu w www.Porozmawiajzmikolajem.pl Reklam Reklamodawców, które będą wyświetlane i widoczne dla innych Użytkowników www.Porozmawiajzmikolajem.pl. E-manufactura świadczy również usługę, polegającą na przesyłaniu Reklam Reklamodawców na adresy mailowe Użytkowników zarejestrowanych w www.Porozmawiajzmikolajem.pl., którzy wyrazili w tym przedmiocie stosowną zgodę.
Reklamy wyświetlane będą za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.Porozmawiajzmikolajem.pl.
Usługi świadczone przez E-manufactura na rzecz Reklamodawców, za pośrednictwem www.Porozmawiajzmikolajem.pl i na warunkach opisanych w Regulaminie, stanowią usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3
Zamieszczanie Reklam
www.porozmawiajzmikolajem.pl oferuje możliwość zamieszczenia standardowej Reklamy typu banner lub box. W tym celu należy skontaktować się z działem reklamy wysyłając zapytanie pod adres poczty elektronicznej: reklama@porozmawiajzmikolajem.pl
Specyfikacje właściwe dla Reklamy typu banner i box zamieszczone zostały w zakładce Reklama, pod adresem: www.porozmawiajzmikolajem.pl/reklama
Inne niż opisane powyżej formy Reklamy realizowane będą na podstawie odrębnych ustaleń czynionych przez Reklamodawcę i E-manufactura. Wszelkie zapytania, dotyczące niestandardowych form Reklamy, powinny być kierowane na następujący adres poczty elektronicznej: reklama@porozmawiajzmikolajem.pl
Zamieszczanie i przesyłanie Reklam za pośrednictwem www.porozmawiajzmikolajem.pl jest odpłatne.
Opłaty za zamieszczenie standardowych reklam umieszczone są w zakładce cennik pod adresem: www.porozmawiajzmikolajem.pl/cennik
Wysokość opłaty za zamieszczenie lub przesłanie niestandardowej formy Reklamy ustalana będzie przez Reklamodawcę i E-manufactura indywidualnie, w ramach ustaleń, o których mowa w ust. 3.
Dokonanie przez Reklamodawcę zapłaty za Reklamę jest warunkiem zamieszczenia lub przesłania Reklamy za pośrednictwem www.Porozmawiajzmikolajem.pl.
Zapłata następuje w drodze przelewu opłaty na rachunek bankowy E-manufactura, wskazany na  www.Porozmawiajzmikolajem.pl, bądź za pośrednictwem serwisu payU lub paypal.
Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie, w którym Usługobiorca  wypełni, podpisze i dostarczy formularz zamówień do Usługodawcy. Formularz wcześniej zostanie dostarczony doń drogą elektroniczną lub bezpośrednią.
Do rozwiązania Umowy dochodzi w momencie, gdy Usługobiorca dostarczy do Usługodawcy formularz rezygnacji, uzasadni powody rezygnacji, a Usługodawca przyjmie formularz rezygnacji.  Złożenie i przyjęcie formularza musi nastąpić nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem kampanii reklamowej. W przeciwnym wypadku Usługodawca poniesie ustalone konsekwencję.
§ 4
Treść Reklam i odpowiedzialność
Reklamodawca jest obowiązany korzystać ze www.porozmawiajzmikolajem.pl, zgodnie z jego przeznaczeniem i postanowieniami Regulaminu.
Reklamodawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść Reklam, zarówno względem E-manufactura, jak i względem osób trzecich.
Zamieszczając lub przesyłając Reklamę, Reklamodawca oświadcza, że przysługują mu prawa do zamieszczenia Reklamy, a w szczególności autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz prawa do korzystania ze znaków towarowych.
Zabronione jest zamieszczanie lub przesyłanie za pośrednictwem www.Porozmawiajzmikolajem.pl Reklam o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających przepisy obowiązującego prawa, w tym zamieszczanie lub przesyłanie Reklam produktów lub usług, których reklama lub promocja jest zabroniona (np. alkohol, tytoń, gry hazardowe), a także Reklam naruszających zasady współżycia społecznego lub powszechnie uznane obyczaje.
E-manufactura zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub przesłania Reklamy, jak również usunięcia Reklamy, w przypadku powzięcia uzasadnionego przypuszczenia, że Reklama narusza obowiązujące przepisy prawa, lub prawa osób trzecich , dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.
§ 5
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych, podawanych przez Reklamodawców przy składaniu zamówienia jest E-manufactura sp. z o.o., adres: 02-729 Warszawa, ul. Rolna 159A.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji przez E-manufactura usług świadczonych na rzecz Reklamodawców, za pośrednictwem www.Porozmawiajzmikolajem.pl.
Dane osobowe, podawane przez Reklamodawców, przetwarzane będą w zakresie przewidzianym w procesie składania zamówienia.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, zaś każdej osobie służy prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
E-manufactura  przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zapewnia Reklamodawcy możliwość realizacji służących Reklamodawcy uprawnień.

§ 6
Regulamin
Pełna treść Regulaminu dostępna jest w serwisie www.Porozmawiajzmikolajem.pl pod adresem: www.porozmawiajzmikolajem.pl/regulamin. Ponadto treść Regulaminu jest udostępniana każdemu Użytkownikowi (Reklamodawcy) przy składaniu zamówienia, , tj. przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Treść Regulaminu może być utrwalona poprzez pobranie i zapisanie pliku lub wydrukowanie Regulaminu.
E-manufactura zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach Regulaminu E-manufactura poinformuje Reklamodawcę, poprzez udostępnienie w www.Porozmawiajzmikolajem.pl ujednoliconej treści zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu w www.Porozmawiajzmikolajem.pl
W terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, Reklamodawca może wypowiedzieć złożone zamówienia na zamieszczenie lub przesłanie Reklamy. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być przesłane na adres reklama@porozmawiajzmikolajem.pl


§ 7
Reklamacje
Reklamodawcy przysługuje prawo złożenia reklamacji, w związku z korzystaniem ze www.Porozmawiajzmikolajem.pl.
Reklamacja powinna być złożona w formie wiadomości, wysłanej na następujący adres poczty elektronicznej: reklama@porozmawiajzmikolajem.pl
W reklamacji Użytkownik powinien podać dane identyfikujące Użytkownika oraz dokładnie opisać podstawy reklamacji.
Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie na adres poczty elektronicznej, z którego nadesłana została reklamacja.
Postanowienia powyższe nie wyłączają możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie powszechnienie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia związane ze www.Porozmawiajzmikolajem.pl, rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.